vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Álláspályázat intézményvezetői munkakör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4019
Intézményi iktatószám: TK/149/HR/KOZINT/01689-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.
augusztus 16. – 2028. augusztus 15-ig szól.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a
munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét
igazoló oklevél másolata,
– a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat
esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási
okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik
részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel
(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4019
Intézményi iktatószám: TK/149/HR/KOZINT/01689-1/2023
Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Kisvárdai
Tankerületi Központ, 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/149/HR/KOZINT/01689-
1/2023), valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT-Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium intézményvezetői beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és
mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban
kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Szlivkáné Tótik Anett nyújt, a
+3645795260 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/kisvarda honlapon
szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Kisvárda
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter
Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, 4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-a alapján: egyetemi szintű
végzettség és tanári szakképzettség vagy egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanár
vagy gyógypedagógus vagy konduktor vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező
tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő
tanár vagy pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy a nevelőoktató
munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanár szakképzettség.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Oktatás, tovább
nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező
tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4019
Intézményi iktatószám: TK/149/HR/KOZINT/01689-1/2023
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
– legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/kisvarda, intézmény
honlapja, 2023. 02. 20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Loading