unityunreal.compornofetishx.com
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

Nevelési

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, illetve érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő oktató-nevelő munka folyik. A 14–18 év közötti életszakasz jelentős az életpálya alakulásának szempontjából. Célunk, hogy érvényesítsük a humánus értékeket, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket neveljünk, akik képesek a társadalmi, gazdasági és technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.

Munkaközösségünk 26 tanulócsoport osztályfőnökeivel végzi munkáját iskolánk pedagógiai programjának figyelembevételével és a többi munkaközösséggel összehangolva. 

Az osztályfőnök szerepe

A NAT ill. a kerettanterv olyan kulcskompetenciák fejlesztését írja elő, amelyek erősítésében az osztályfőnöki munkának is jelentős szerepe van. Az osztályfőnök egyik fontos feladata, hogy figyelje, kövesse és alakítsa tanítványai személyiségének fejlődését, valamint segítse és irányítsa az osztály jó közösséggé formálódását. Meg kell tanítani a diákokat arra, hogyan kell viselkedni, cselekedni egy demokratikus kisközösségben (osztályban, iskolában), megalkotva és betartva-betartatva annak szabályait. Ez nem egyszerű feladat, hiszen tanítványaink gyakran ellentétes érdekeket és értékeket hordozó szuverén egyéniségek.

Kiemelt fejlesztési feladatok közé tartozik: az énkép, önismeret és a társas kapcsolatok fejlesztése, hon- és népismeret, állampolgárságra, demokráciára nevelés, családi életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés, fenntarthatóság, környezettudatosság, gazdasági és pénzügyi nevelés, pályaorientáció, médiatudatosságra nevelés és a tanulás tanítása.

Ezek a tevékenységek még kiegészülnek jó néhány szervezői-ügyintézői feladatkörrel is.

Osztályfőnöki feladatok 

A tehetségek gondozása, a tehetséges diákokra való odafigyelés fontos feladata az osztályfőnöki munkának. Felhívja az osztályfőnök a szaktanárok figyelmét, és a szaktanárral együttműködve figyelemmel kíséri a gyerek munkáját, versenyeredményeit dokumentálja, s adott esetben jutalmazásra is felterjeszti. 

Évek óta nagyon jól működik az „Útravaló” program, melynek eredményessége a tanulmányi munkában realizálódik, valamint a MATEHETSZ, a Nyilas Misi ösztöndíjprogram és a Tutor program. A szaktanárral történő vagy a tanulópárokba szerveződő korrepetálások is segítenek a jobb teljesítmény elérésében.

Figyelemmel kísérjük a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket is. A szaktanárok segítségét kérve igyekszünk segíteni őket ezek leküzdésében, különös gondot fordítva az SNIs gyerekek előmenetelére. 

A pályaválasztásra való felkészítés a középiskola fő feladatai közé tartozik. Az osztályfőnök feladata a pályaválasztás segítésében igen sokrétű és szerteágazó. Ennek egyik lépcsőfoka az érettségi előkészítő választás, a továbbtanulásra való felkészítés, tájékoztatás. A végzős, illetve az alsóbb évfolyamos diákok a pályaorientációs nap keretében különböző cégeket látogathatnak meg és ismerkedhetnek az ottani munkalehetőségekkel, illetve pályaválasztási előadásokat hallgathatnak az egyes szakterületek képviselőitől. Nyílt napok keretében ismerkedhetnek az egyetemi képzésekkel, valamint iskolánk is helyt ad felsőfokú intézmények karainak a bemutatkozására. (Debreceni Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Corvinus stb.). 

A közös célok elérése érdekében fontos szerepe van az osztályfőnöki munkában a szülőkkel, a kollégiumi nevelőkkel és a szaktanárokkal való kapcsolattartásnak. 

Az osztályfőnöki munka talán legfontosabb feladata egy öntudatos, határozott, kellő önismerettel rendelkező, harmonikus személyiség kialakítása a négy, illetve öt év során, illetve a közösségi nevelés. Ennek érdekében változatos programsorozatot kínálunk a diákoknak, amelyek alkalmasak az együttműködési és szociális kompetenciák fejlesztésére. Ilyen például az iskolai és városi ünnepségeken való részvétel, színházlátogatás és filharmónia, osztálykirándulás belföldön és külföldön, a Határtalanul programban több osztály is sikeresen pályázott, vagy a cipősdobozos ajándékgyűjtés az óvodások számára. Segítettük a Vöröskereszt által szervezett gyűjtést a rászorulók számára, ezáltál fejlesztettük a diákok empátiáját, és együttműködünk a DÖK-kel a programok megvalósításának segítésében. 

Új kompetenciaként jelenik meg a környezettudatosságra való nevelés, melynek célja, hogy az élő természet és a társadalmak fenntartható fejlődését segítse megérteni a nevelésben. Mindez úgy valósítható meg, ha figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának a fejlesztésére.

Hagyományápolás

A hagyományápolás része az iskola és a közösség életének, mely során a tanulók érzelmi, esztétikai, erkölcsi érzelmének a fejlesztése valósulhat meg. A különböző tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a diákokra, erősítve a közösséghez tartozás érzését. Azonban ez nemcsak érzelmi kötődést, hanem komplex személyiségfejlődést is elősegíthet, illetve közösségformáló ereje van. A diákok a következő programokon vehetnek részt és feladatokat vállalhatnak: a 9. évfolyamos diákok Besi túrája és gólyaavatója szeptemberben, a végzős diákok szalagavatója, a nyílt hét, a karácsonyi műsor, az alapítványi bál és a ballagás.

9. évfolyam Besi-túra
9. évfolyam Besi-túra

Munkánkat az iskolában egy szociális segítő is segíti, aki előadást tart az osztályokban, illetve egyéni és csoportos foglalkozásokat is tartott a diákok számára. Drogprevenciós előadást is szervezett a diákok számára, ami nagyon tanulságos volt. Az osztályfőnök irányítja a diákokat hozzá, de a diákok önállóan is felkereshetik a fogadóórája idejében. A szociális segítő mellett szükség esetén egy pszichológus is segítséget nyújt a diákok számára.

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.

Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.

Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk.” 

Antoine de Saint-Exupéry

Loading

dpselection.netaincest.com