vipgayporn.org filesmonsterclub.net
Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.
 

DekArt szakkör

2013-ban útjára indult a DekArt elnevezésű szakkör, amelynek alapvető feladatai közé tartozik a képalkotó, építő művészetekben tehetséges diákok fejlesztése. Több általános, speciális (gardneri), kognitív, affektív fejlesztési terület, cél, képességterület valósul meg:

Általános fejlesztési területek

Intellektuális képességek fejlesztése: Művészetekhez való attitűd, kreativitás, szociális érzékenység, a környezet megfigyelése, a tudásalap szélesítése, az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása, a magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése, a társas-affektív képességek fejlesztése, gyorsítás


Gazdagítás: mélységben, tartalmi gazdagítás, feldolgozási képességek gazdagítása, (kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése felfedező és interdiszciplináris tevékenység közben)

Speciális (gardneri) képességterületek

Vizuális-téri; képzőművészet, műszaki rajz, számítógépes grafika

Természeti; Intraperszonális, belső élet; 

művészetterápia, fényképészet

Nyelvi: képregény, illusztráció

Testi-mozgásos, logikai-matematikai; műszaki rajz, építészet 

Szociális-interperszonális, társas; kommunikáció, művészeti vezető, kiállítás-szervező, művészeti szakkör vezető

Kognitív fejlesztési célok

A program szinte az összes kognitív területet fejleszti, hiszen az ismeret szintjén az összefüggések felismerésével, azok megértésével és alkalmazásával tudja a tanuló megoldani az adott feladatot. 

Analízis közben feltárja a komplex látvány elemeinek egymáshoz kapcsolódó logikai összefüggéseit, és az alkalmazás szintjén, a probléma felismerésével megoldja azt, a tanult, elsajátított törvényszerűségek segítségével. 

A szintézis szintjén új megoldást hoz létre, – tervez, kivitelez, végül értékel, közösen is. 

Az értékelés során az önálló és közös véleményeket vetik össze. 

Affektív fejlesztési célok

A figyelem, az odafigyelés egymás alkotásaira, nyitottá válás, befogadás az új témákra és új társakra. 

A műalkotások megismerésével és saját műveinek elkészítésével értékrendet tud kialakítani, el tudja helyezni magát és társait, stílust, fejlettségi szintet tekintve. Jelleme harmóniába kerül műveinek stílusával, kivitelezésével, cselekvésével. 

Az új problémákra együttműködően, aktívan reagál. Interperszonalitás jellemzi például kiállítások szervezésekor, dekoráció készítésekor. 

Pszichomotoros fejlesztési célok: fejlődik a finommotorikus mozgás, amely a kalligrafikus írást, egy vonal lendületes megrajzolását, a mozgáskoordinációt segíti. 

A feladatok megoldásának egy részénél kialakul az automatizáció, a rutin.

Alkalmazott tehetségfejlesztő módszerek

Célok által meghatározott tanítás: képességfejlesztés, önállóságra, öntevékenységre nevelés, szociális tulajdonságok fejlesztése (együttműködés, kommunikáció, segítségnyújtás), a kitűzött célhoz mért teljesítmény nyújtásának megbeszélése.


Rugalmas vagy individualizált tanítás: a diákok képességének, teljesítményének megfelelő csoportosítása, van mód szelektálni a különböző anyagok között, 

a tanulók saját képességüknek megfelelően saját tempójukban és stílusuk szerint haladnak.


Felfedeztető módszer: bevált a Bauhaus-módszer, mely szerint hagyni kell a tanulót a saját megfigyelése, észlelése alapján felfedezni a látványt, megoldani a feladatot, minimális beavatkozással.


Cselekvéses oktatás: minden tanuló partnere lesz a másiknak, mert ekkor ugyanazt a problémát, például a kiállításokra szánt anyagok keretezését, a kiállítás szervezését vagy az ünnepi dekoráció elkészítését együtt végezzük el.

Lazító programelemek

Közös délutáni problémamegoldás, humor, alkotás, kiállítás szervezés és dekorálás közben, a szakkör tagjainak létrehozott online csoportban beszélgetés, kiállítások látogatása.

Együttműködő partnerek

Kapcsolattartás a szülőkkel: a tanuló megismerése, érzelmi támogatása, elfogadás, odafigyelés, célok tisztázása, a fejlődésről való egyeztetés, pályaválasztás irányítása. 


Urbán György Nemzetközi művésztelep, Sárospatak: minden év augusztusában lehetőség van nyári gyakorlatra, kortárs művészek felügyelete, irányadó munkássága mellett.

 

Művelődési Ház, Rétközi Múzeum, Városi Könyvtár, ahol kiállítások megtekintésére és saját alkotások versenyeztetésére van lehetőség. 


Moholy-Nagy Művészeti Egyetem: HEAD program, 2018-2019

Kapcsolódó foglalkozási terület

Vizuális kommunikáció tanár, tervezőgrafikus, festő, építész-, építőmérnök, művészettörténész, régész, designer, illusztrátor, webdesigner, lakberendező, művészeti vezető, galériavezető stb.

Beválogatás fő szempontjai

kreativitás, elvont gondolkodás, figyelem, kitartás, érdeklődés, motiváció, lényeglátás, tudásvágy

 

A DekArt interaktív, művészeti szakkör, amelynek a munkájában fontos a felfedeztető oktatáson alapuló műhelymunka, vizuális-téri projekt. A foglalkozás célja a sajátos, egyéni stílus kialakítása az alkotásokon, élményszerű tanulás, valamint az alkotói hozzáállás inspirálása az ösztönös ráérzés generálásával, a lehetséges minták legkisebb befolyásolásával, az észlelet és a képzelet összekapcsolásával. A szakkör folyamán a középiskolás tanulókkal nemcsak megoldandó látványt, hanem dekorációt is készítünk az ünnepi eseményekre

Az interdiszciplinaritást figyelembe véve, kapcsolat alakul ki a természettudományos tantárgyakkal, a matematikával, az ének-zenével, a testneveléssel, az anyanyelvi ismeretekkel, az idegen nyelvekkel.

Egész évben működik a szakkör az iskola egyik erre szánt tantermében. Minden komoly érdeklődő számára nyitva áll az ajtó. 

 

Fejlesztési feladatok 

 • a vizuális kommunikációs készség fejlesztése a tárgy speciális nyelvezetének elsajátításával,
 • az egyetemes és nemzeti kultúra nagy stíluskorszakainak, nagy alkotóinak megismertetésével végzi a művészeti-esztétikai nevelést,
 • a művészeti ágak megismerésén át az értékmegőrző, értékközvetítő, befogadó és átadó szerep érvényesítése,
 • az európai integrálódás segítése speciális művészeti ismeretek nyújtásával (egyetemes kultúra + magyar),
 • érzékennyé tenni a tárgykultúra és környezetkultúra problémaköre iránt, fejleszteni az ízlést, igényessé tenni a felhasználót,
 • segíteni a különböző műveltségi területeken és tárgyakban jelentkező rajzi problémák értelmezését és ábrázolását,
 • fejleszteni az egyéni alkotókészséget, kiteljesíteni a tehetséget,
 • speciális eszközeivel felkészíteni a jövendő pályára, annak minden szakmaterületére.Példák a tehetség kibontakozására, a jövendő pályára:

Célunk a megfelelő, szeretetteljes légkör kialakításával, az egyedi törődéssel a tanulók gyenge oldalának erősítése, a NAT által megfogalmazott kulcskompetenciák és a gardneri képességterületek fejlesztése minél nagyobb mértékben, a tanulók erős oldalának további fejlesztése. A szakkör folyamán a tanulókkal közösen alakítjuk kritikai, műértői képességüket, kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, anyanyelvi, digitális kompetenciájukat, szociális- interperszonális képességüket, a versenyszellemet, az önállóságot, az esztétikai- művészeti tudatosságot és kifejezőkészséget. Ez utóbbi esetében kialakul a sajátos stílus, amellyel felismerhetővé válik az alkotó a műben. 

A NAT által meghatározott kulcskompetenciák közül a rajz és vizuális kommunikáció tanításának keretén belül a következők fejlesztésére nyílik lehetőség:

Anyanyelvi kommunikáció: a megismert korstílusok és a hozzájuk tartozó műalkotások – képnyelvi kifejezőeszközeinek megfelelő szintű artikulálása, az összefüggések belső logikájának felismerése, az esztétikai minőségek szóbeli és írásbeli értelmezése, és előadások révén szereznek gyakorlatot a vita, az önálló véleményformálás, érvelés és önkifejezés területén.

Digitális kompetencia: a művészetekre vonatkozó információ könnyebb és gyorsabb megszerzése a megfelelő digitális és információs eszközök segítségével.

Az eszközök kritikai szemléletű használata.

Az önálló tanulás segítése: a nagy mennyiségű képi információ magas szintű értelmezése az önálló és csoportos anyagfeldolgozás segítségével.

Szociális és állampolgári kompetencia: a különféle kultúrák, szokások és ideológiák megismerésével segítjük a történetiség és a hagyományok megértését az egyéni tolerancia lehetőségeinek tágítását. 

 

A DekArt szakkör tematikája

Fontos, hogy: 

 • a program legyen nyitott, ne szorítsa keretek közé az alkotót és az alkotást, legyen választási lehetőség az anyagok között. 
 • a tematikus egységek szabadon kombinálhatóak, egymást váltva is elvégezhetőek, valamint ezek az egységek átcsoportosíthatók legyenek. 
 • a programot interdiszciplinaritás jellemezze annak érdekében, hogy a tanulók az egymástól távol álló tudományterületeket is összefüggésbe tudják hozni. 
 • tevékenységei legyenek koherensek, testreszabott tantervvel, individualizált legyen, korszerű, jól szervezett.
 • önállóságra neveljen. 

 

A program értékelése, beválásának vizsgálata 

Év elején munkaterv, év végén pedig beszámoló készül, és ezek alapján történik meg a beválás vizsgálata. A munkaterv tartalmaz fejlesztési elképzeléseket is, például alkotótábor szervezése. 

Indikátorok közé tartoznak a továbbtanulási stratégiák (műszaki irányba, képzőművészeti irányba, digitális útvonalon is) valamint a versenyeredmények is.

 

Digitális út: 

2018-ban Nyakóné Kántor Mária kolléganőmmel bekapcsolódtunk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem invitálására a HEAD program megvalósításába, amely egy problémamegoldó gondolkodás hatékony fejlesztésére alkalmas pedagógiai program. A projektalapú oktatás egy sajátos módszertanát használja fel tantárgytól függetlenül, a tantárgyak közötti együttműködést szorgalmazva. Ez a módszer alapvetően beillett a DekArt szakkör tematikájába, gondolatiságába a magyar költészet napja alkalmából projektnapot szerveztünk a magyar szakos kollégáinkkal közösen, amely során a diákok felolvasták kedvenc vagy akár az általuk írt költeményeket. A DekArt Szakkör tagjaival és a vállalkozó kedvű hallgatósággal együttesen,- a HEAD programot figyelembe véve – mindeközben óriás illusztrációt készítettünk a hallott művek alapján, a projektnap helyszínéül szolgáló iskolánk impozáns dísztermében. 

Mindent összevetve elmondható, hogy a DekArt szakkör 2013-tól sok diákot segített a saját kreativitásának, tehetségének megtalálásában, kibontakoztatásában. Természetesen csak úgy valósulhatott meg mindez, hogy a diákok kitartást és szorgalmat adtak hozzá. Köszönet nekik az elmúlt sikeres, munkával és eredményekkel teli évekért!

2018-ban Nyakóné Kántor Mária kolléganőmmel bekapcsolódtunk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem invitálására a HEAD program megvalósításába, amely egy problémamegoldó gondolkodás hatékony fejlesztésére alkalmas pedagógiai program. A projektalapú oktatás egy sajátos módszertanát használja fel tantárgytól függetlenül, a tantárgyak közötti együttműködést szorgalmazva. Ez a módszer alapvetően beillett a DekArt szakkör tematikájába, gondolatiságába a magyar költészet napja alkalmából projektnapot szerveztünk a magyar szakos kollégáinkkal közösen, amely során a diákok felolvasták kedvenc vagy akár az általuk írt költeményeket. A DekArt Szakkör tagjaival és a vállalkozó kedvű hallgatósággal együttesen,- a HEAD programot figyelembe véve – mindeközben óriás illusztrációt készítettünk a hallott művek alapján, a projektnap helyszínéül szolgáló iskolánk impozáns dísztermében. 

Mindent összevetve elmondható, hogy a DekArt szakkör 2013-tól sok diákot segített a saját kreativitásának, tehetségének megtalálásában, kibontakoztatásában. Természetesen csak úgy valósulhatott meg mindez, hogy a diákok kitartást és szorgalmat adtak hozzá. Köszönet nekik az elmúlt sikeres, munkával és eredményekkel teli évekért!

Loading